FRIESLAND - Zes Friese dorpen hebben plannen gepresenteerd voor herbestemming van erfgoed in hun dorp. Dit gebeurde op een inspiratiemarkt voor het project Erfgoed Deal Waddenkust K(l)eigoed waarvoor een prijsvraag is georganiseerd. Een jury gaat de plannen nu beoordelen en maakt 16 december bekend welk initiatief als beste wordt beoordeeld. De beste ontwerpen kunnen rekenen op subsidies van maximaal 200.000 euro voor de uitvoering van de plannen.


De Friese Waddenkust is rijk aan mooie oude gebouwen. Tegelijkertijd heeft het gebied te maken met vergrijzing, ontgroening en een daling van het aantal inwoners. Om de leefbaarheid in die regio te verbeteren hebben inwoners van zes dorpen plannen gemaakt om karakteristieke leegstaande of verwaarloosde gebouwen een nieuwe bestemming te geven door het realiseren van hoogwaardige verblijfsaccommodatie. De panden blijven zo behouden, leveren een bijdrage aan leefbaarheid én stimuleren de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied.

Het gaat om de dorpen Sint Jacobiparochie (watertoren), Augsbuurt (boerderij), Ferwert (voormalige herberg/brouwerij), Morra-Lioessens (zuivelfabriek), Sexbierum (kerk) en Holwerd (winkel). De dorpen hebben nog tot en met 1 november om hun plannen af te maken en in te dienen voor de prijsvraag. Daarna worden de plannen inhoudelijk beoordeeld door een jury.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga, die de inspiratiemarkt in de Terpboerderij Stilleven in Jannum opende, is zeer te spreken over de inzendingen. ‘Ik fyn it prachtich om te sjen hoe’t doarpsbewenners, eigeners fan de gebouwen, inisjatyfnimmers, oerheden en saakkundigen mei-inoar gearwurkje om leefberens mei erfgoed te ferbetterjen. Ik bin tige nijsgjirrich hoe’t dizze gebouwen aanst opkreazje en wer libbene stiennen wurde’, aldus Fokkinga.

Waddenkust K(l)eigoed is een project uit de landelijke Erfgoed Deal die is ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten financieel gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld door het in goede banen leiden van de effecten van krimp in beide gemeenten.

Naast de gedeputeerde waren ook wethouders van de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân aanwezig. Deze gemeenten werken samen met de provincie Fryslân aan het project. Bij het maken van de plannen konden de dorpen rekenen op professionele ondersteuning van Partoer, Kenniscentrum Herbestemming Noord, de Toerisme Alliantie Fryslân en een architect.