SNEEK - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’ wil de gemeente voorkomen dat culturele instellingen, sportclubs en dorpshuizen ter ziele gaan of worden opgeheven.


In 2020 stelde Súdwest-Fryslân ook al een gemeentelijk corona compensatiefonds in, eveneens ter grootte van 1,8 miljoen euro. “Dat bedrag lijkt voldoende. Ongeveer een derde is nu uitgegeven, hoewel er nog wel een aantal aanvragen loopt”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “Indienen kan nog steeds. Voor 2020 loopt de termijn tot 1 juli van dit jaar.”

Voor 2021 is de verwachting dat de gemeente meer aanvragen krijgt en hogere bedragen zal uitkeren. “Want veel clubs en instellingen, die vorig jaar nog wat vet op de botten hadden, zijn nu echt door hun reserves heen zijn”, zegt Bakker. Aan een aanvraag zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een aanvrager aantonen dat hij verlies heeft geleden (‘een negatief bedrijfsresultaat’) en dat de eigen reserves dit verlies niet kunnen opvangen.

Nieuw is dat het coronafonds ook open staat voor pachters die onlosmakelijk verbonden zijn aan een maatschappelijke instelling. In Súdwest-Fryslân gaat het om pachters van in totaal zo’n 25 multifunctionele centra, dorpshuizen, wijkgebouwen en sportkantines. Zij kunnen voor zowel 2020 als 2021 een beroep doen op het fonds. “De landelijke steunregelingen voor deze groep zijn beperkt”, zegt Bakker. “Terwijl juist de pachter het visitekaartje, de spin in het web is van zijn gebouw of sportkantine.”

Naast uitkeringen uit het ‘coronafonds’ geeft Súdwest-Fryslân kortingen aan buitensportverenigingen die accommodaties van de gemeente huren. Dit houdt in dat deze sportclubs geen huur hoeven te betalen over het vierde kwartaal van 2020. Eerder was de huur over de periode 1 maart-31 mei al kwijtgescholden.

Verder wil de gemeente ook dit jaar coulant omgaan met de subsidieregels. Normaal gesproken moeten organisaties en instellingen duidelijk maken dat de activiteiten waarvoor ze subsidie kregen ook zijn uitgevoerd. Door de coronamaatregelen is het niet iedereen gelukt om de voorgenomen activiteiten door te laten gaan. Wethouder Bakker: “Door hier soepel mee om te gaan, en maatwerk te leveren, proberen we financiële problemen bij deze organisaties zo veel mogelijk te voorkomen.”