IJLST - Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst wordt toch geen beschermd gemeentelijk monument. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân kwam tot dit besluit na zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen.


Een aanwijzing tot monument zou te beperkend zijn voor de herontwikkeling van het complex voor de doelgroep sociale huur, aldus het college. “Het is niet aannemelijk dat er dan een betaalbare en toekomstbestendige, op zorg en welzijn gerichte, invulling van het wooncomplex te realiseren is”, schrijft het college.

Voor het huidige complex zijn weliswaar mogelijkheden voor renovatie, maar deze leveren voor de stad IJlst “geen optimaal concept” op, aldus het college.

Wel toekomstbestendig acht het college het plan van volledige nieuwbouw van dertig extramurale woningen (gemaakt door Elkien, die eigenaar is van Nij Ylostins) in combinatie met zo’n dertig intramurale woningen (te realiseren door zorginstelling Patyna). Hierdoor kunnen de toekomstige bewoners van het nieuwe complex 24-uurs zorg ontvangen.

Dit betekent dat inwoners met een grotere zorgvraag langer in IJlst of zelfs in de eigen woning kunnen blijven wonen. Het voorzieningenniveau in IJlst gaat er zo op vooruit. Nu wordt in IJlst geen intramurale zorg aangeboden.

Erfgoedvereniging Heemschut en de kinderen van een tweetal bewoners van het wooncomplex dienden afgelopen zomer het verzoek in bij Súdwest-Fryslân om Nij Ylostins als gemeentelijk monument aan te wijzen. Sindsdien doorliep de gemeente de vereiste procedures van advies en belangenafweging.

Monumentencommissie Hûs & Hiem adviseerde in december vorig jaar Nij Ylostins wél aan te wijzen als gemeentelijk monument op grond van “voldoende cultuur- en architectuurhistorische betekenis”. Het college nam dat advies toen over met ‘een voorgenomen aanwijzing’, met het voorbehoud dat de belangen van alle betrokkenen nog moesten worden gewogen.

Het college hecht waarde aan het advies van Hûs & Hiem en ziet dat Nij Ylostins “een gaaf voorbeeld is van een woonvorm voor ouderen uit de Post ’65-architectuur”. Maar het college weegt deze waarden minder zwaar dan het algemeen belang dat gediend is bij een toekomstbestendig zorgniveau in de stad.